Для размещения объявления вышлите Вашу информацию на e-mail: nwac@bk.ru , факс 8(8142) 53 34 40, тел: +7 911 426 02 94

 Продажа  маломерного флота в Беломорске

ïðîäàì êàòåð ÑÏÊ â Áåëîìîðñêå

 

 

 

 

  06.04.11

 Катер "Волга"

       
         
         
         
         

Назад

 

 

 

 

        ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ    

Ðåéòèíã Äîñîê Îáúÿâëåíèé